• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Actievoorwaarden - Blue Band ‘Skip the Cow’

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Blue Band ‘Skip the Cow” (hierna te noemen: de Winactie) van Upfield Nederland B.V. (hierna te noemen: de Organisator). Door deelname aan de Winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 

Artikel 1 Deelname 

 1. Deelnemers aan de Winactie dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Daarnaast is deelname uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland. 

 2. Per persoon mag slechts één keer aan de Winactie worden deelgenomen. Bij vermoeden van meerdere deelnames door dezelfde persoon kan de deelnemer worden uitgesloten. De Organisator zal naar eigen inzicht hierover een afweging maken en over uitsluiting kan niet worden gediscussieerd.

 3. De Winactie loopt van  04-03-2024 14:30 t/m 08-04-2024 00:00. Gedurende deze periode kunnen deelnemers zich aanmelden via blueband.mylotify.com. Aanmeldingen die buiten deze periode plaatsvinden zijn uitgesloten van de Winactie. 

 4. Nadat het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld ontvangt de deelnemer een e-mailbericht met de bevestiging van deelname aan de Winactie. 

 5. Deelname aan de Winactie geschiedt uitsluitend op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen. 

Artikel 2 Prijzenpakket 

 1. In totaal geeft de Organisator 20 prijzen weg bestaande uit elk 2 Tickets voor het Blue Band ‘Skip the Cow’-event dat zal worden gehouden te Amsterdam op 12 april. 

 2. Na het einde van de aanmeldingsperiode, zullen onpartijdig 20 winnaars worden gekozen. De trekking vindt plaats via het gecertificeerde trekkingssysteem van Lotify op de onderstaande datum en de prijzen worden getrokken uit alle goedgekeurde aanmeldingsformulieren.

 3. Per deelnemer kan maximaal één prijs worden gewonnen. 

Prijzenpakket van de trekking van 08-04-2024 11:10 bestaat uit:

Prijs Aantal in prijzenpakket Waarde per prijs Totaal
2 Tickets voor Blue Band ‘Skip the Cow’-event 20 € 75,00 € 1500,00
Totalen: 20 € 1500,00

Artikel 3 Bekendmaking van de winnaars 

 1. Winnaars krijgen per e-mail bericht van de Organisator op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecommuniceerd. Deelnemers die niet winnen krijgen geen bericht.  

 2. Aan gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 3. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Blue Band ‘Skip the Cow’ heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Organisator is niet aansprakelijk voor kosten die de winnaar maakt of schade die wordt geleden in verband met het aannemen en gebruiken van de prijs. 

 2. De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de winnaar. 

Artikel 5 Algemene bepalingen 

 1. Deelname aan de Winactie betekent instemming met dit reglement. De deelnemer geeft tevens toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Winactie. De Organisator mag de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens gebruiken een en ander overeenkomstig haar privacyverklaring: https://www.upfield.com/privacypolicy/nl-html 

 2. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Winactie en de uitreiking van de prijs. De deelnemer stemt door het aanvaarden van deze voorwaarden in dat de Organisator gerechtigd is om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de Winactie. 

 3. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan. 

 4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

 5. De Organisator is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Beëindiging, wijziging of aanpassing van de Winactie, zal door de Organisator op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.

 6. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van de Winactie, deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 

 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. 

 8. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Winactie kunnen worden gericht aan info@lotify.com.

 9. Op de Winactie Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Winactie voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.